ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd401

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  ตรวจสอบประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
  เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๒

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right