กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการฝึกซักซ้อม
และทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๒

1 2 3
4 5 6