ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd395

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อ
  รองรับระบบจำลองยุทธ์ ทางทหารของ ทบ.
  เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd394

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
  พัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร์ของ ทบ. ประจำปี ๖๓
  งบประมาณ ๖๔ วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒
  ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

cdsd3.93

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแปล
  ตำราต่างประเทศโดยเร่งด่วน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd392

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง บทเรียนจากการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของหน่วยระดับ
  กองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๔ ม.ค. ๖๒
  ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

cdsd391

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแปล
  ตำราต่างประเทศโดยเร่งด่วน เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๒
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd390

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  บริหารจัดการความรู้ นขต.บก.ยศ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right