ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd379

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการบรรยายสรุปโดยนายทหารที่สำเร็จการ
  ศึกษาจากต่างประเทศ หลักสูตรหลักประจำ สถาบันวิจัยป้องกัน
  ราชอาณาจักรญี่ปุ่น โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ
  วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

cdsd378

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ
  วทบ. ชุดที่ ๖๔ วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right