ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd385

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วย/เหล่าสาย
  วิทยาการ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน
  การแปลตำราต่างประเทศประจำปี ๖๒ งบประมาณปี ๖๓
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๑

cdsd384

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิน
  ผลการฝึกร่วมหน่วย รอ./เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๒
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๑

cdsd383

  รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาทบทวน
  นโยบาย และการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนากองทัพบก
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพกำลัง
  พลของกองทัพบก เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นกองทัพมืออาชีพ"
  ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑

cdsd382

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการสัมมนาทบทวนนโยบาย และการดำเนินการ
  ตามนโยบายการพัฒนากองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลของกองทัพบก เพื่อมุ่งไป
  สู่ความเป็นกองทัพมืออาชีพ" โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานใน
  พิธีเปิดสัมมนาฯ ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท
  เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๑

cdsd381

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักนิยม
  ทางทหารของ ทบ. ขั้นต้น ประจำปี ๖๓ งบประมาณ ๖๔
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑

cdsd380

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
  พิจารณาจัดพิมพ์สรรพตำรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑

cdsd379

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการบรรยายสรุปโดยนายทหารที่สำเร็จการ
  ศึกษาจากต่างประเทศ หลักสูตรหลักประจำ สถาบันวิจัยป้องกัน
  ราชอาณาจักรญี่ปุ่น โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ
  วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

cdsd378

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ
  วทบ. ชุดที่ ๖๔ วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right