ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd370

  พล.ต.สดับพงษ์  จันทุรัตน์ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการ
  สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักนิยมระหว่าง ทบ.กับ
  ทบ.สหรัฐ โดย ยก.ทบ. จัดสัมมนา และ ศพย.ยศ.ทบ.รับผิด
  ชอบด้านวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ก.ค.๖๑  
  ณ วังยางรีสอร์ท จว.สุพรรณบุรี

cdsd369

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อ
  สัมมนาด้านหลักนิยม ทบ. และ ทบ.สหรัฐฯ วันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd368

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  วิทยาลัยการทัพบก เรื่อง “กลไกหลักสำคัญที่ทำให้กองทัพบก
  บรรลุการเป็น
Professional Army” โดยมี จก.ยศ.ทบ.
  เป็นประธาน วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ ณ รร.สธ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right