ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd362

  ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปบรรยาย
  เสริมความรู้และทดสอบ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยในพื้นที่
  ทภ.๓ ห้วงวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิ.ย.๖๑ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
  มหาราช จว.พ.ล. และ มทบ.๓๖ จว.พ.ช.

cdsd361

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
  สอบและประเมินผล การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

cdsd360

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
  ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ ณ วัดน้อยนพคุณ ดุสิต กทม.

cdsd359

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเก็บข้อมูล
  จัดทำบทเรียนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ทภ.๔ ห้วงวัน
  ที่
 ๒๑ พ.ค. – ๒๕ พ.ค. ๖๑ ณ มทบ.๔๔ จว.ช.พ.

cdsd358

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อ
  รองรับระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ. วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right