กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ นขต.บก.ยศ.ทบ.
ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5 6