กิจกรรมหน่วย

ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเก็บข้อมูลหน่วย ทภ.๑
(พล.ช. และ พล.พัฒนา๑ จว.ร.บ.)
วันที่ ๗ มี.ค. ๖๑ ณ พล.ช และ พล.พัฒนา๑ จว.ร.บ.

S 4120630 S 4120636 S 4120666
S 4120672 S 38854732 S 38854735