กิจกรรมหน่วย

กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางบรรยายเสริมความรู้ในพื้นที่ ทภ.๒
วันที่ ๒๑ – ๒๓ ก.พ. ๖๑ ณ กองพลทหารม้าที่ ๓ ห้วง จว.ข.ก.

S 34635837 S 34635838 S 34635839 S 34635840
S 34635841 S 34635842 S 34635843