ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

3

  ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางบรรยายเสริมความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี
  ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ ให้แก่หน่วยในพื้นที่ ทภ.๑
  วันที่ ๒๗ – ๒๘ พ.ย. ๖๐ ณ มทบ.๑๖ จว.ร.บ. และ พล.ร.๙ จว.ก.จ.  

IMG 9678

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วย/เหล่าสาย
  วิทยาการ การหารือขั้นต้นการพัฒนาหลักนิยมทางทหารของ ทบ.
  ประจำปี ๖๒ (งบประมาณ ๖๓) วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๐
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 9520

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ต้อนรับ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑)
  ตรวจเยี่ยม ศพย.ยศ.ทบ. วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐

IMG 9461

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ. ต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(๑)
  ตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล ในโอกาสเข้ารับ
  ตำแหน่งใหม่ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๐

IMG 9244

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ. ในการประชุมชี้แจงและ
  มอบนโยบายด้านการฝึก – ศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๘ พ.ย. ๖๐ ณ รร.สธ.ทบ.

1

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมสั่งการฯ
  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ พ.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 9150   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม  นขต.ศพย.ยศ.ทบ.
  
วันที่ ๒ พ.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
IMG 8497

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งประดิษฐานในศาลาวงกลม ยศ.ทบ.
  โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ 
  ณ  ศาลาวงกลม ยศ.ทบ.

IMG 8445

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และ รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมสวด
  พระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และอบรมศีลธรรม โดยมี
  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานฯ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๐
  ณ ห้องพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ยศ.ทบ.

IMG 8101

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม
  บทความวารสารเสนาธิปัตย์ วันที่ ๑๒ ต.ค.  ๖๐
  ณ กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right