ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

IMG 7949

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการศึกษาโรงเรียน
  เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๖
  โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๔ ต.ค. ๖๐
  ณ รร.สธ.ทบ.

IMG 7875    ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการ
  ประชุม
  นขต.ศพย.ยศ.ทบ.
  วัน
ที่ ๓ ต.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
IMG 7047

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจรับผลงานการพัฒนา   หลักนิยม ประจำปี ๖๐  เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๐         เวลา ๐๙๓๐  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.            โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

IMG 7179

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมบทความวารสารเสนาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60                  ณ ห้องประชุม กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ. 

IMG 7269

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการ   ปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.   เมื่อวันที่         ๗ ก.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี       รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุม

IMG 7282

ประชุมจัดทำร่างคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของ ทบ.  เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๐                 ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

IMG 7440

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ให้เกียรติเป็นประธานโครงการบรรยายต่อต้านยาเสพติดในรั้ว ยศ.ทบ. ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐  ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.        

IMG 7594

ศพย.ยศ.ทบ. จัดคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพบปะ-เยี่ยมครอบครัวของกำลังพลที่พักอาศัยภายในพื้นที่ ยศ.ทบ. แจกจ่ายแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและโทษของยาเสพติด และมอบเครื่องอุปโภคให้กับกำลังพลนายทหารประทวนที่พักอาศัย 

IMG 7636

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. กรุณาให้เกียรติมอบชุดกีฬาให้กับเยาวชนและบุตรหลานของกำลังพล ยศ.ทบ. ที่มาร่วมแข่งขัน ณ ลานด้านหน้าอาคารประภาสโยธิน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๐  

IMG 7830

ประชุมสรุปผลในขั้นสุดท้ายการดำเนินงานการตรวจสอบประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right