กิจกรรมหน่วย cdsd291

ศพย.ยศ.ทบ. และคณะฯ ได้เดินทางไปราชการเพื่อตรวจการฝึกและประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ

และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.๒ ในห้วงวันที่ ๒๔ – ๒๗ ก.ค.๖๐ ณ ค่ายสุรนารี จว.น.ม. 

3 4 10 30 IMG 2647
IMG 2692 IMG 2700 IMG 2713 IMG 2731 IMG 2785