กิจกรรมหน่วย cdsd288

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

เมื่อวันที่  ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ศพย. โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

IMG 5865 IMG 5862 IMG 5850 IMG 5845
IMG 5860 IMG 5858 IMG 5856 IMG 5851