ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

IMG 5365

 

กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. จัดประชุมพิจารณาระบบจำลองยุทธ์ทางทหารมาใช้ใน ทบ. เมื่อวันที่     ๑๓ ก.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม สารสาสน์พล-ขันธ์ ยศ.ทบ.

IMG 5776

กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. จัดประชุมบริษัทต่างๆ นำเสนอระบบจำลองยุทธ์ทางทหารนำมาใช้ใน ทบ. เมื่อวันที่   ๑๘ ก.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 5793

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

IMG 5856  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เมื่อวันที่  ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ศพย. โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม
IMG 5877

ประชุมคณะกรรมการศึกษา พัฒนา การใช้งานระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ. เมื่อวันที่  ๒๔ ก.ค.๖๐   เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ศพย.                        โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(เป็นประธานการประชุม

IMG 5943

บริษัท ST-Electronics นำเสนอข้อมูลขั้นตอนการจัดระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร นำมาใช้ใน ทบ. เมื่อวันที่       ๒๖ ก.ค.๖๐  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. และ           ห้องเรียน(ชั้น ๒ อาคารประภาศโยธิน โดยมี       รอง จก.ยศ.ทบ.() เป็นประธานในการประชุม

4

ศพย.ยศ.ทบ. และคณะฯ ได้เดินทางไปราชการเพื่อตรวจการฝึกและประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.๒ ในห้วงวันที่ ๒๔ – ๒๗ ก.ค.๖๐ ณ ค่ายสุรนารี จว.น.ม. 

IMG 6439

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และกำลังพล ร่วมงานวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๒๒ ปี  เมื่อวันที่       ๘ ส.ค.๖๐  ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์  โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

IMG 6553  บริษัท Rheinmetall electronics นำเสนอระบบจำลองยุทธ์ทางทหารนำมาใช้ใน ทบ. เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ ส.ค.๖๐  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. และห้องเรียน() ชั้น ๒ อาคารประภาศโยธิน โดยมี         รอง จก.ยศ.ทบ.(เป็นประธานในการประชุม
 DSC0308

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๐ เมื่อวันที่   ๑๑ ส.ค.๖๐  ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right