กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาจัดทำบทเรียนการปฏิบัติการ
ทางทหารของ ทบ. เรื่อง การจัดการฝึกและตรวจสอบ กรม ร./ม. 
เฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงสร้างการจัดและหลักนิยมทางทหาร
ในวันที่ 21 – 23 มิ.ย.60ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

IMG 4825 IMG 4829 IMG 4832
IMG 4834 IMG 4855