ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

IMG 5272

กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ. จัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของวิทยากร  การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการ์ทหารของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง วิธีการจัดทำแผนบทเรียนเพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ ก.ค.๖๐  ณ โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา 

 DSC6271

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ.เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดน้อยนพคุณ

เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๐

IMG 5136 copy

กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 4832

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาจัดทำบทเรียนการปฏิบัติการทางทหารของ ทบ. เรื่องการจัดการฝึกและตรวจสอบกรม ร./ม. เฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาโครงสร้างการจัดการและหลักนิยมทางทหาร ในวันที่ ๒๑-๒๓ มิ.ย.๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


IMG 4763

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมบทความ
  วารสารเสนาธิปัตย์ วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ ณ กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 4725

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการทดสอบร่างกายประจำเดือน มิ.ย. ๖๐
  วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ ณ อาคารประภาสโยธิน

IMG 4620   ผอ.ศพย.ฯ เป็นประธานการประชุม  นขต.ศพย.ยศ.ทบ. 
  และมอบรางวัลจัดบอร์ดดีเด่นประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๐
  วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ 
ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
IMG 4524

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดประจำเดือน เม.ย.
  และ พ.ค. ๖๐ โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
  และคณะกรรมการฯ  ลงคะแนน วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

IMG 4342

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) และ เสธ.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบ
  สัมภาษณ์นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะ
  เป็นนายทหารสัญญาบัตร
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องเรียน
  ๒ อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก

438681   การประชุมเตรียมการสอบสัมภาษณ์นายทหารประทวน
  คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี ผอ. กพล.ศพย.ยศ.ทบ.
  เป็นประธาน วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right