ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

IMG 4832 จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาจัดทำบทเรียนการปฏิบัติการทางทหารของ ทบ. เรื่อง การจัดการฝึกและตรวจสอบ กรม ร./ม. เฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาโครงสร้างการจัดการและหลักนิยมทางทหาร ในวันที่ 21-23 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
IMG 4763

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมบทความ
  วารสารเสนาธิปัตย์ วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ ณ กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 4725

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการทดสอบร่างกายประจำเดือน มิ.ย. ๖๐
  วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ ณ อาคารประภาสโยธิน

IMG 4620   ผอ.ศพย.ฯ เป็นประธานการประชุม  นขต.ศพย.ยศ.ทบ. 
  และมอบรางวัลจัดบอร์ดดีเด่นประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๐
  วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ 
ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
IMG 4524

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดประจำเดือน เม.ย.
  และ พ.ค. ๖๐ โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
  และคณะกรรมการฯ  ลงคะแนน วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

IMG 4342

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) และ เสธ.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบ
  สัมภาษณ์นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะ
  เป็นนายทหารสัญญาบัตร
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องเรียน
  ๒ อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก

438681   การประชุมเตรียมการสอบสัมภาษณ์นายทหารประทวน
  คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี ผอ. กพล.ศพย.ยศ.ทบ.
  เป็นประธาน วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right