กิจกรรมหน่วย

การประชุมเตรียมการสอบสัมภาษณ์นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. 
โดยมี ผอ. กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐

438685 438681 438683 438684