ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

IMG 4232

  การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นายทหารประทวน
  คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
  ประจำปี ๒๕๖๐  

2

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการตรวจประเมิน
  ผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ
  วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

2

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม
  บทความวารสารเสนาธิปัตย์ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๐
  ณ ห้อง กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 3930

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการ
  ตรวจประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผน
  ป้องกันประเทศฯ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๐
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 3906

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะ
  ทำงานพิจารณานำระบบจำลองยุทธ์ ทางทหาร
  มาใช้ใน ทบ. ครั้งที่ ๑/๖๐ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๐
  ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ.

IMG 3875

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนา
  บุคคลากร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี
  รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธาน วันที่ ๑๕
  พ.ค. ๖๐ ณ หอประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล
  กอศจ.ยศ.ทบ.

IMG 3853

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการ
  ประชุม
  นขต.ศพย.ยศ.ทบ.
  วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 3843

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
  กรมยุธศึกษาทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๙ พ.ค. ๖๐
  ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์

IMG 3719

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน
  วิสาขบูชา โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน
  วันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ ณ หอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล
  กอศจ.ยศ.ทบ.

IMG 3639

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดอบรมแบบธรรมเนียมทางทหารให้
  กับกำลังพล ยศ.ทบ. วันที่ ๒ พ.ค. ๖๐
  ณ หอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right