กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางไปเก็บข้อมูลจัดทำบทเรียนการปฏิบัติการทางทหาร
ในพื้นที่ ทภ.๓ ห้วงวันที่ ๓ – ๗ เม.ย. ๖๐

16430 16439 16441
16444 16446