กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมาย และมอบประกาศนียบัตร ชป.นทท.
ระดับ ทภ. ของหน่วยนอก ทภ. ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์

1 2 3 4
5 6 7 8