กิจกรรมหน่วย

กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางเก็บข้อมูลการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่
ทภ.๑ ณ ร.๒ รอ. จว.ป.จ. สนามฝึก อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

4053 4054 4062
4056 4059 4060