ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 MG 6843   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
  ผบ.หน่วย ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๓
  ประจำปึ ๒๕๖๐ โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานและ
  ผู้บรรยาย วันที่ ๑ พ.ค. ๖๐ ณ รร.กบ.ทบ.
IMG 3532   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม  
 
นขต.ศพย.ยศ.ทบ. และมอบรางวัลการจัดบอร์ดดีเด่น
  ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๐ 
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
IMG 3519

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการตรวจ
  ประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องประเทศฯ
  วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.
 

IMG 3467

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
  จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ
  ทบ. วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์
  ยศ.ทบ.

IMG 3439

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาล
  สงกรานต์ของ ยศ.ทบ. พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
  ยศ.ทบ. วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐ ณ หน้า บก.ยศ.ทบ.

16430

  ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางไปเก็บข้อมูลจัดทำบทเรียนการ
  ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ทภ.๓
  ห้วงวันที่ ๓ – ๗ เม.ย. ๖๐

IMG 3369   พิธีวันสถาปนา ศพย.ยศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๘
  วันที่ ๓ เม.ย. ๖๐ ณ อาคารประภาศโยธิน ยศ.ทบ.
8

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีประดับเครื่องหมาย และมอบ
  ประกาศนียบัตร ชป.นทท. ระดับ ทภ. ของหน่วยนอก
  ทภ. ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๐
  ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์

4053

  กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางเก็บข้อมูลการปฏิบัติการทาง
  ทหารในพื้นที่ ทภ.๑ ณ ร.๒ รอ. จว.ป.จ. สนามฝึก
  อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.

1

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์
  นนส.ทบ. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐ 
  
ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right