กิจกรรมหน่วย

รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ.
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐
ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5 6