กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดการสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ห้วงวันที่ ๑๕ – ๑๗ และ ๒๐ – ๒๓ มี.ค. ๖๐ ณ อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก

IMG 1934 IMG 1933 IMG 1856 IMG 1873
IMG 1889 IMG 1905 IMG 1932 IMG 1916