กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีปิดหลักสูตร การปฐมนิเทศ
อศจ. บรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐ ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

กิจกรรม มี.ค.60 ๑๗๐๓๐๓ 0108 กิจกรรม มี.ค.60 ๑๗๐๓๐๓ 0109 กิจกรรม มี.ค.60 ๑๗๐๓๐๓ 0112
กิจกรรม มี.ค.60 ๑๗๐๓๐๓ 0113 กิจกรรม มี.ค.60 ๑๗๐๓๐๓ 0114 กิจกรรม มี.ค.60 ๑๗๐๓๐๓ 0116