กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ฯ
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๐ ณ อาคารประภาสโยธิน

กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0182 กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0181 กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0173 กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0174
กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0175 กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0177 กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0179 กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0180