กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ นำคณะกรรมการ
ประเมินผลการฝึกซัก
ซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ เดินทางไป
ตรวจภูมิประเทศและประสานเตรียมการฝึกฯ ทภ.๓ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐

26439 26440 26441
26442 26443 26444