ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

  IMG 2487   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ.
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒  มี.ค. ๖๐ 
  ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.
 IMG 2163

  เสธ.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ.
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗  มี.ค. ๖๐
  ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

IMG 1916

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ. ประจำปีการ
  ศึกษา ๒๕๖๐ ห้วงวันที่ ๑๕ – ๑๗ และ ๒๐ – ๒๓ มี.ค. ๖๐
  ณ อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก

กิจกรรม มี.ค.60 ๑๗๐๓๐๓ 0116

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีปิดหลักสูตร การปฐมนิเทศ
  อศจ. บรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐ ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

IMG 1704

  ศพย.จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กองทัพบกกับการประสาน
  และการควบคุมห้วงอากาศในยามปกติและในสนามรบ
  โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องเรียนรวม ๑
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐

IMG 1557

  ผอ.กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะ
  กรรมการสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐
  วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 1525

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือ
  เพื่อออกแบบโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ
  ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

กิจกรรม ก.พ. 60 ๑๗๐๒๑๖ 0181

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นนายทหาร
  สัญญาบัตร ฯ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๐ ณ อาคารประภาสโยธิน

26444   รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ นำคณะกรรมการ
  ประเมินผลการฝึกซัก
ซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ
  เดินทางไปตรวจภูมิประเทศและประสานเตรียมการฝึกฯ
  ทภ.๓ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐
IMG 1305

  ผอ.กพยศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการสอบ
  สัมภาษณ์บุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตรและพาชม
  สนามสอบฯ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right