ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

IMG 1119

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.ศพย.ฯ
  วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 1109

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
  โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๐
  ณ หอพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ. ยศ.ทบ.

IMG 1024

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาบทความ
  วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ ก.พ.๖๐
  ณ ห้อง กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.

9291   ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางบรรยายเสริมความรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
  ให้แก่หน่วยในพื้นที่ ทภ.๒ ณ ค่ายสุรนารี จว.น.ม. 
  โดยมี ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ.เป็นหัวหน้าคณะ
IMG 0967   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ตรวจสอบและประเมิน
  คุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี จก.ยศ.ทบ.
  เป็นประธาน  ห้วงวันที่ ๖ – ๑๐ ก.พ. ๖๐ ณ รร.สธ.ทบ.
IMG 0921

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการบรรยายสรุปโดยนายทหาร
  ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหาร
  พ.ท.เลอศักดิ์  แก้วหนูนวล วันที่ ๓ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม
  ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 0870

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษา พัฒนา
  การใช้งานระบบจำลองยุทธ์ของ ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๑)
  เป็นประธานฯ วันที่ ๑ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

IMG 0843

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมแผนป้องกันประเทศ
  วันที่ ๑ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 0828

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้แทน (ฝ่ายเลขาฯ)
  ของคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาหน่วย/เหล่า ระยะ ๕ ปี,
  คณะทำงานด้านการฝึก, คณะทำงานด้านการศึกษา และคณะ
  ทำงานด้านหลักนิยมเพื่อจัดทำโครงร่างแผนฯ แลกเปลี่ยน
  ข่าวสาร และการรวบรวมข้อมูล วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๐
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 0793

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนา
  หลักนิยม และยุทธศาสตร์ ของ ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ.
  เป็นประธานฯ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right