55555555555555

 F 10  F 10  F 10   F 10  F 10 F 10  F 10   F 10  F 10   ประชาสัมพันธ์  F 11 F 11  F 11 F 11 F 11 F 11  F 11 F 11 F 11 F 11

5555555555555555555

                                                   

5555 555555555555555555

1147428540 e - book วารสารเสนาธิปัตย์ 1147428540
ebook
 
1147428540 เอกสารเผยแพร่ความรู้ ศพย.ยศ.ทบ. 1147428540
 e book2

5555555555555555555

                                                   

5555 55555555555555555555

F 10  F 10   F 10  F 10   ภาพกิจกรรม  F 11 F 11  F 11 F 11

cdsd399

พล.ท.ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. และคณะ กรุณาตรวจเยี่ยม
สถานีสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ.
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน วันที่ ๖ มี.ค.๖๒

5555555555555555555

                                                   

5555 55555555555555555555

cdsd398

ผู้บังคับบัญชา ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์  เพื่อเป็นคัดเลือกเป็น
นนส.ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน วันที่ ๕ มี.ค.๖๒

5555555555555555555

                                                   

5555 55555555555555555555

cdsd397

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง
“การพัฒนากำลังพลสู่ความเป็นทหารอาชีพ”
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๒ 

5555555555555555555

                                                   

5555 55555555555555555555

cdsd396

จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลพลเรือน
ทหารกองหนุน 
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ให้การต้อนรับ
วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

5555555555555555555

                                                   

   5555555555555555555 

cdsd395

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อรองรับ
ระบบจำลองยุทธ์ ทางทหารของ ทบ. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๒
ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

5555555555555555555

                                                   

   5555555555555555555 

cdsd394

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักนิยม
และยุทธศาสตร์ของ ทบ. ประจำปี ๖๓ งบประมาณ ๖๔
วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

5555555555555555555

                                                   

   5555555555555555555 

cdsd3.93

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแปลตำราต่างประเทศ
โดยเร่งด่วน วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

5555555555555555555